Matavhengighet / Foodaddiction

Matavhengighet (food-addiction) er i dag en utbredt term i USA i behandling av visse pasientgrupper med sykelig overvekt.
Dessverre er det ennå slik - på tross av mengder med forskning de siste 15 årene - at vårt lands fremste kompetanse på feltet ikke foreløpig anerkjenner avhengighetsperspektivet i kartlegging, diagnostisering, behandling og oppfølging av slike pasientgrupper. Jeg har de siste 10 år fordypet meg i internasjonal forskning og ønsker å bidra til å informere, opplyse og videreformidle til pasienter, deres pårørende og det profesjonelle hjelpeapparatet hva vi kan hente av viktig kunnskap herfra.

De som er i kontakt med disse pasientene er for eksempel leger, psykiatriske sykepleiere, psykologer, fysioterapeuter, treningsveiledere, ernæringsfysiologer, veiledere vedrørende diabetes, livsstilsendring m.fl. Disse profesjonene møter pasientgruppen i hele pasientforløpet. Fastlegen og fysioterapeuten i kommunen, psykologspesialisten og slankeoperasjonskirurgen i helseforetakene eller i private tilbud. I rehabiliterings- opptreningssentrene, i lærings- og mestringssentrene og i frisklivssentrene.

Mer om tenkningen rundt avhengighet hos denne pasientgruppen er mulig gjennom dette foredraget. Et foredrag som også er en døråpner til et forståelse- og tankesett rundt hvordan implementere avhengighetsperspektivet i arbeidet / helsetilbudet for denne pasientgruppen.

Temaer og disposisjon for foredraget er noen eller flere av følgende:
Bakgrunn for tema og fordypning i matavhengighet (food-adiction)
Sentrale begreper i behandling av sykelig overvekt
Nasjonale føringer for behandling av sykelig overvekt
Matavhengighet; begrepet og forskning
Gjeldende diagnostisering av lidelser i forhold til matproblematikk
Teorier om avhengighetsforståelse
Teori om behandling og mestring av matavhengighet
Fagpersonells rolle i livsstilsendring når en har sykdommen matavhengighet
Ulike trinn og læringsfaser i behandling av matavhengighet
Sykepleiefaglig prosessmodell versus 12-trinnsmodellen
Oppfølging og ettervern

Her kan du laste ned min oppgave om matavhengighet og få en forståelse for hva foredraget innholder.


 
 
   
    S. Christensen AS. Hestenga 12, 2320 FURNES. Tlf: 916 49 751
E-post: sebastianchristensen67@outlook.com Org.nr: 813.522.322